Проект "Заедно"

Проект "Заедно"

Проект "Заедно"

Проект „Заедно” на Министерство на образованието и науката, оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  2014-2020

BG05MP001-3.001-0001

 

Бенефициент: Община Луковит

 

 Процедура: Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение

 

 

                                                                                    

Области на дейност:

 1. Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин.

 2.  „Мероприятия- самостоятелни и съвместни, на детските градини и подготвителни групи, организирани и проведени в читалищата      

3. Работа с родители.

 

Дейност №1  е разделена на три модула: „Аз съм актьор“, “Пея и танцувам“ и „Играя и спортувам“   

В тези модули са включени деца от различни възрастови групи, като основната цел и на трите модула е овладяване на българския език.

Дейност №2  включва:   Общински детски празници „Аз съм актьор“;  „Пея и танцувам“ и „Играя и спортувам“ организиран от община гр.Луковит и „Детски фестивал на мечтите“организиран на месно ниво по населените места включени в проекта.

В общинските празници се включват деца от детските градини и подготвителни групи от община Луковит  и се провеждат в Читалище“Съзнание-1895г“гр. Луковит .

От всеки празник се избират най-добре представилите се деца, но и всички останали участници получават награди.

В  общинските детски  празници ДГ“Славейче“с.Дерманци се представи отлично и спечели заслужено много награди.

Дейност №2, включва и „Детски фестивал на мечтите“. Това са празници на местно ниво, организирани със съдействието на читалищата по населените места от Община гр.Луковит.

 Детският фестивал на мечтите включва изяви на децата отново по модулите“Аз съм актьор“,“Пея и танцувам“, „Играя и спортувам“.

Тези изяви имат за цел на покажат резултатите постигнати от децата при овладяване на българския език, вплетени в песни , танци, драматизация на  приказки и спортни игри.

 Дейност №3 включва  съвместната ни работа с родители на деца включени в проекта: родителски срещи, домашни посещения на деца включени в проекта,  подготовка за празниците заложени в проекта и участието им в тях.

Проектът е с продължителност 16 месеца.

Основана цел заложена в проекта, а именно повишаване качеството на образованието в детските градини и подготвителни групи, образователна интеграция и овладяване на българския език в ранна детска възраст е изпълнена и то по начин интересен и забавен на децата, чрез ИГРАТА!